วีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีน

 

เอกสารในการยื่นวีซ่าจีน

1.แบบฟอร์มวีซ่า ที่กรอก ข้อมูล ถูกต้องครบถ้วน

2.หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุ การใช้ งาน เหลือมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า

พร้อมหนังสือเดินทาง เล่มเก่า (ถ้ามี)

3.รูปถ่ายสี ฉากหลังขาว ขนาด 2 x 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

 

4.หลักฐาน การจองตั๋วเครื่องบิน

5.สำเนาบัตรประชาชน

6.สำเนาทะเบียนบ้าน

7.หลักฐานการจองโรงแรม (สำหรับผู้ยื่นวีซ่าท่องเที่ยว)

ลูกค้าเตรียมเอกสารข้อ 2,3,5,6 สำหรับเตรียมให้ทางเรายื่นให้

รายละเอิยดเพิ่มเติม  : ค่าธรรมเนียม 2,500 บาท เข้าออก 1 ครั้ง ปกติ 4 วัน รวมค่าบริการแล้ว   Update : 24 Apr 2016
                                            ค่าธรรมเนียม 3,800 บาท เข้าออก 1 ครั้ง ด่วน 2 วัน รวมค่าบริการแล้ว
                                            ค่าธรรมเนียม 3,600 บาท เข้าออก 2 ครั้ง ปกติ 4 วัน รวมค่าบริการแล้ว
                                           ค่าธรรมเนียม 5,000 บาท เข้าออก 2 ครั้ง ด่วน 2 วัน รวมค่าบริการแล้ว

รับส่งฟรีในกรุงเทพฯ