วีซ่าท่องเที่ยวประเทศนิวซีแลนด์

เอกสารในการยื่นวีซ่านิวซีแลนด์

1.แบบฟอร์มวีซ่า กรอกข้อความครบถ้วน สมบูรณ์ ท่องเที่ยว หรือ ธุรกิจ ,อื่นๆ ให้เลือก

2.หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี พร้อมสำเนา 1 ชุด

3.รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว ฉากหลังสีอ่อน จำนวน 2 รูป

4.หลักฐานการทำงาน

– จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือ

– หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ

– จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

5.หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรอง จากธนาคาร

ถ้าสมัครแบบครอบครัว จะต้องเตรียม ใบทะเบียนสมรส ใบสูติบัตรของบุตร พร้อมทั้งสำเนามาให้พร้อม

เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี ที่เดินทาง คนเดียว หรือ เดินทาง กับผู้ปกครอง คนใดคนหนึ่ง จะต้องยื่น หนังสือ

อนุญาตเดินทาง จากผู้ปกครอง ทั้งสองคน พร้อมยื่นสำเนา บัตร ประจำตัว ประชาชน ของผู้ปกครอง

มาประกอบด้วย

6.หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน

7.หลักฐานการจองที่พักหรือ โรงแรมในนิวซีแลนด์

8.จดหมายเชิญ จากบริษัท หรือ หน่วยงาน ในประเทศนิวซีแลนด์ (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก : ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า ุ6,500 THB รวมค่าบริการแล้ว ณวันที่ 25Apr 2016

 

รายละเอียดการติดต่อ บริษัท ราชพฤกษ์ ทราเวล จำกัด
โทร. 02-2120748, 02-2125475, 02-2125478
sales@ratchapruektravel.com