วีซ่าท่องเที่ยวประเทศสวิตเซอร์แลนด์

เอกสารในการยื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์

1.แบบฟอร์มคำร้อง ขอวีซ่าที่กรอกข้อมูล ครบถ้วน

2.หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุอย่างต่ำ ไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับจากวันที่ท่านตั้งใจ

ที่จะเดินทางกลับ จากสวิสเซอร์แลนด์ หรือ ประเทศ ในกลุ่มเชงเก้น และสำเนาหน้าแรก

รวมถึง หน้าที่มี การต่ออายุ หรือแก้ไขชื่อ/นามสกุล

3.รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีอ่อน ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน

4.หลักฐานการทำงาน

– จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือ

– หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียน พาณิชย์ หรือ

– จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

5.หลักฐานการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร

6.หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม

7.ใบจองตั๋วเครื่องบิน

8.ประกันสุขภาพเดินทาง และอุบัติเหตุ มูลค่าประกัน อย่างต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท

9.สูติบัตร และหนังสือรับรองจากผู้ปกครอง หรือ บิดาและมารดา อนุญาตให้เดินทาง ซึ่งหนังสือรับรองนี้ต้อง

ออกโดยอำเภอ (สำหรับผู้เดินทาง ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางลำพัง)

10.หนังสือหรือจดหมายเชิญ จากบริษัทหรือหน่วยงานในประเทศ สวิสเซอร์แลนด์ ส่งตรงมายังสถานทูต

ทางอีเมล์ หรือ โทรสาร และสำเนา (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก : ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า 4,600 THB รวมค่าบริการแล้ว  ณวันที่ 25Apr 2016

 

รายละเอียดการติดต่อ บริษัท ราชพฤกษ์ ทราเวล จำกัด
โทร. 02-2120748, 02-2125475, 02-2125478
sales@ratchapruektravel.com