วีซ่าท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย

เอกสารในการยื่นวีซ่าออสเตรเลีย

1.แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน

– แบบฟอร์มวีซ่าท่องเที่ยว

– แบบฟอร์มวีซ่าธุรกิจ

2.หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุใช้งาน ครอบคลุม ระยะเวลาวีซ่าที่ขอ หรือ มีอายุ การใช้งานเหลือ อย่างน้อย 6 เดือน, พร้อมสำเนา 2 ชุด

3.รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีอ่อน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

4.สำเนาบัตรประชาชน

5.สำเนาทะเบียนบ้าน

6.หลักฐานการทำงาน (ภาษาอังกฤษ)

– สำหรับผู้ที่เป็นลูกจ้าง หรือ ข้าราชการ ใช้ จดหมายรับรอง การทำงาน ระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุงาน และ วันลา หยุดงาน

– สำหรับผู้ที่เป็นเ จ้าของกิจการ ใช้ หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ ที่ระบุชื่อ ผู้ยื่นขอวีซ่า

– สำหรับผู้ที่เป็น นักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้ จดหมายรับรอง จาก สถาบันการศึกษา

หลักฐาน การเงินที่พอเพียง กับ ค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง

– หลักฐานการเงิน จากธนาคาร หรือ สมุดเงินฝาก (ฉบับจริง) แสดงบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

7.จดหมายเชิญ จากเพื่อน หรือ ญาติ ที่ออสเตรเลีย, หลักฐานแสดง ความสัมพันธ์, หลักฐาน การเงินของ เพื่อน หรือ ญาติ รวมถึงหลักฐาน การติดต่อ ระหว่างกัน (ในกรณี ที่ไปพักบ้านเพื่อน หรือ ญาติ)

8.หนังสือ หรือ จดหมายเชิญ จากบริษัท หรือ หน่วยงานใน ประเทศออสเตรเลีย (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

9.ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก : ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า  5,500 THB รวมค่าบริการแล้ว  ณวันที่ 25Apr 2016

 

รายละเอียดการติดต่อ บริษัท ราชพฤกษ์ ทราเวล จำกัด

โทร. 02-2120748, 02-2125475, 02-2125478

sales@ratchapruektravel.com