วีซ่าท่องเที่ยวประเทศอิตาลี

เอกสารในการยื่นวีซ่าอิตาลี

 

1.หนังสือเดินทาง ที่เหลืออายุใช้งาน ได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป ถ้ามี หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาแนบมาด้วย

2.รูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบัน พื้นฉากหลังรูปต้องมีสีขาวเท่านั้น รูปจะต้องเป็นภาพที่คมชัด ห้ามสวมแว่นสายตา

ห้ามมีเงา ห้ามถ่ายรูปและตกแต่งภาพ จากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป

3.ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ถ้ามี (+แปลภาษาอังกฤษ)

4.สำเนาบัตรประชาชน

5.ทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อม สำเนา +แปลภาษาอังกฤษ

6.หลักฐานการทำงาน (จดหมายรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ) ฉบับจริงเท่านั้น

**จดหมายรับรองการทำงานให้ระบุTO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานทูต)

7.หลักฐานการเงิน

– Statement ตัวจริงย้อนหลัง 3 เดือน ที่ทางธนาคารออกให้

– Bank Certificate ตัวจริง ที่ทางธนาคารออกให้

(วันที่ที่ออกหลักฐาน การเงินจากทางธนาคารจะต้อง มีอายุไม่เกิน 15 วัน ณ วันที่ยื่นขอวีซ่า)

8.ใบจองตั๋วเครื่องบิน

9.ใบจองโรงแรม

10. ประกันการเดินทาง

11.โปรแกรมแผนการเดินทาง ภาษาอังกฤษ

 

   * เอกสารทุกอย่าง ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ

    เอกสารที่ใช้ยื่นต้องมี อายุไม่เกิน 1 เดือน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก : ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า  4,700 THB รวมค่าบริการแล้ว  ณวันที่ 25Apr 2016

 

รายละเอียดการติดต่อ บริษัท ราชพฤกษ์ ทราเวล จำกัด
โทร. 02-2120748, 02-2125475, 02-2125478
sales@ratchapruektravel.com