วีซ่าท่องเที่ยวประเทศอังกฤษ

เอกสารในการยื่นขอวีซ่าอังกฤษ

 

1.แบบฟอร์มคำร้อง ขอวีซ่าออนไลน์ กรอกข้อมูลครบถ้วน

2.หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน และ หนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)

3.รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด 4.5 ซ.ม. x 3.5 ซ.ม. จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

4.สำเนาบัตรประชาชน

5.หลักฐานการทำงาน

– จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลาหยุดงาน หรือ

– หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ

– จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

6.การเงินย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร (ตัวจริงและสำเนา)

7.ใบจองตั๋วเครื่องบิน,

8.หลักฐานการจองที่พัก/ โรงแรมในอังกฤษ

– กรณีไปเยี่ยมเยียนญาติ ครอบครัว แฟนเอกสาร ต้องแสดงหลักฐาน การติดต่อซึ่งกันและกัน

เช่น จดหมาย อีเมล์ใบเสร็จค่าโทรศัพท์ หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง หน้าที่มีตราประทับเข้าเมืองไทย

– สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียว หรือ เดินทางกับผู้อื่นที่มิใช่บิดา-มารดา

หรือผู้ปกครอง ต้องมี หนังสือยินยอม จากบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง

– หนังสือหรือ จดหมายเชิญ จากบริษัทหรือ หน่วยงานในประเทศอังกฤษ (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

 

หมายเหตุ : ผู้เดินทางที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปี ต้องยื่นขอวีซ่า ด้วยตนเองที่ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ประเทศอังกฤษ

ซึ่งจะมีการ สแกนลายนิ้วมือและถ่ายรูป

 

รายละเอียดเพิ่มเติม  : ค่าธรรมเนียม 5,900 THB รวมค่าบริการแล้ว  ณ วันที่ 24 Apr 2016

รายละเอียดการติดต่อ บริษัท ราชพฤกษ์ ทราเวล จำกัด

โทร. 02-2120748, 02-2125475, 02-2125478

sales@ratchapruektravel.com