วีซ่าท่องเที่ยวประเทศอเมริกา

เอกสารในการยื่นวีซ่าอเมริกา

    1.แบบฟอร์มออนไลน์ คำร้อง ขอวีซ่าอินเดียที่กรอกข้อมูล ครบถ้วน

2.หนังสือเดินทาง  ต้องมีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน  นับจากวันเดินทาง

(กรุณานำหนังสือเดินทางฉบับเก่าที่มีวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐฯมาแสดงด้วย ถ้ามี)

3.รูปถ่ายหน้าตรงสี  ขนาด 2 นิ้ว หรือ 5 x 5 ซม. จำนวน 2 ใบถ่ายไม่เกิน 3 เดือน

รูปถ่ายจะต้องเป็นพื้นหลังสีขาวเท่านั้น เปิดหู, ห้ามสวมแว่นตาดำหรือหมวก

สัดส่วนใบหน้าต้องเกิน 50 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่รูปถ่าย

4.สำเนาทะเบียนบ้าน – บัตรประจำตัวประชาชน – ทะเบียนสมรสหรือใบหย่า

5.หลักฐานการทำงาน

กรณีเป็นลูกจ้าง จะต้องยื่นจดหมายจากที่ทำงานเป็นภาษาอังกฤษ 1 ชุด โดยระบุวันที่เริ่มทำงานเมื่อใด

ตำแหน่งอะไร เงินเดือนเท่าไร  ได้ลาหยุดพักจากวันที่เท่าไรถึงวันที่เท่าไร

6.หลักฐานการเงิน ถ่ายสำเนาสมุดเงินฝากประเภทใดก็ได้ ตั้งแต่หน้าชื่อบัญชีจนถึงรายการสุดท้ายยอด

ปัจจุบัน ก่อนการยื่นวีซ่า ชื่อเจ้าของบัญชีต้องเป็นชื่อของผู้เดินทางเท่านั้น

หรือจดหมายรับรองจากธนาคาร 1 ชุด หรือหากมีทรัพย์สินอย่างอื่นให้เตรียมมาด้วย

7.ถ้ายื่นแบบธุรกิจต้องมีจดหมายเชิญประชุม เยี่ยมเยียน ดูงาน จากบริษัทองค์กรต่างประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก :  ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า 7,400 THB รวมค่าบริการแล้ว  ณวันที่ 25Apr 2016

 

รายละเอียดการติดต่อ บริษัท ราชพฤกษ์ ทราเวล จำกัด
โทร. 02-2120748, 02-2125475, 02-2125478
sales@ratchapruektravel.com