วีซ่าท่องเที่ยวประเทศเยอรมัน

เอกสารในการยื่นวีซ่าเยอรมัน

 

1.แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน

2.หนังสือเดินทาง (passport) ที่มีอายุใช้ได้อย่างน้อย อีก 3 เดือน โดยนับจากวันสิ้นสุดวีซ่า

(พร้อมสำเนา 1 ชุด)

3.รูปถ่ายสี ฉากหลังของรูปเป็นสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 2 ใบ

4.หลักฐานการทำงาน (พร้อมสำเนา 1 ชุด)

– จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุวัน ลาหยุดงาน หรือ

– หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ

– จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

5.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก Statement ย้อนหลัง 6 เดือน หนังสือรับรอง

การเงินจากธนาคาร  Bank Guarantee (ธุรกิจ)

6.หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม

7.ใบจองตั๋วเครื่องบิน

8.ประกันสุขภาพเดินทางและอุบัติเหตุ มูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโร (พร้อมสำเนา 1 ชุด)

9.สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียว ต้องมีหนังสือยินยอม จากผู้ปกครอง

10.หนังสือหรือจดหมายเชิญ จากบริษัทหรือ หน่วยงานในประเทศเยอรมัน (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

 

รายละเอิยดเพิ่มเติม คลื๊ก : ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า  3,900 THB รวมค่าบริการแล้ว ณวันที่ 25Apr 2016

 

รายละเอียดการติดต่อ บริษัท ราชพฤกษ์ ทราเวล จำกัด
โทร. 02-2120748, 02-2125475, 02-2125478
sales@ratchapruektravel.com