วีซ่าท่องเที่ยวประเทศอินเดีย

 

เอกสารในการยื่นวีซ่าอินเดีย

1.แบบฟอร์มออนไลน์ คำร้อง ขอวีซ่าอินเดียที่กรอกข้อมูล ครบถ้วน

2.หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือ มากกว่า 6 เดือน และ ต้องมีหน้าว่าง อย่างน้อย 2 หน้า

สำเนา หนังสือเดินทาง 2 ชุด

3.รูปถ่ายสี ด้านหลัง เป็นสีขาว ไม่มีกรอบ ขนาด 2นิ้ว x 2นิ้ว จำนวน 1 รูป

4.ผู้ที่ไม่ได้ถือ หนังสือเดินทาง ประเทศไทย ต้องแสดง สำเนา ใบอนุญาตทำงาน ใน ประเทศไทย

(Thai Work Permit) ใบถิ่นที่อยู่ (Residence Permit)

5.จดหมาย รับรอง การทำงาน ที่ระบุวัตถุประสงค์ ในการ เดินทาง และ หนังสือ หรือ จดหมายเชิญ จาก บริษัท หรือ หน่วยงาน ใน ประเทศอินเดีย (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

6.สำเนา บัตรประชาชน พร้อม เซ็นต์รับรอง สำเนาถูกต้อง

7.ใบจอง โรงแรม

8.ใบจองตั๋ว เครื่องบิน

9.แผนการเดินทาง หรือ โปรแกรม ใน การท่องเที่ยว

 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก : ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า 3,000 THB รวมค่าบริการแล้ว  ณวันที่ 25Apr 2016

 

รายละเอียดการติดต่อ บริษัท ราชพฤกษ์ ทราเวล จำกัด
โทร. 02-2120748, 02-2125475, 02-2125478
sales@ratchapruektravel.com