วีซ่าท่องเที่ยวประเทศฝรั่งเศส

เอกสารในการยื่นวีซ่าฝรั่งเศส

#กรณีที่ท่านเคยสแกนลายนิ้วมือ เพื่อยื่นขอวีซ่าชงเก้นมาแล้ว และ วีซ่าที่ได้มา

ระบุคำว่า “VIS” สำหรับการขอวีซ่าครั้งต่อไป ท่านไม่จำเป็นต้อง แสกนลายนิ้วมือ

# กรณีที่ท่านเคย สแกนลายนิ้วมือมาแล้ว แต่ไม่ได้วีซ่าเชงเก้น ท่านจะต้อง สแกน ลายนิ้วมืออีกครั้ง

# กรณีที่ท่านไม่เคยสแกนลายนิ้วมือ มาก่อน ท่านจำเป็นต้องมาแสดงตน เพื่อยื่นขอวีซ่า

 

1.แบบฟอร์มใบสมัครขอวีซ่า ต้องลงทะเบียน

2.หนังสือเดินทาง (passport) มีอายุใช้งาน เหลืออย่างน้อย 6 เดือน นับจาก วันที่ยื่น

ขอวีซ่า พร้อมสำเนา หน้าที่มีรูปถ่าย และ ทุกหน้าที่มีตราประทับวีซ่า

3.หนังสือเดินทางเล่มเก่า พร้อมสำเนา (ถ้ามี)

4.รูปถ่ายสี ฉากหลังสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 2 ใบ

(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

5.ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

6.ใบประกันสุขภาพเดินทางและ อุบัติเหต มูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท

7.หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม

8.หลักฐานการเงินย้อนหลัง 3 เดือน

– สมุดเงินฝากตัวจริง พร้อมสำเนา

– รายการเดินบัญชี ตัวจริงพร้อมสำเนา

9.หลักฐานการทำงาน หรือ การศึกษา

– สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัท ที่ระบุชื่อผู้ยื่นขอวีซ่า

– สำหรับผู้ที่เป็นลูกจ้าง หรือ ข้าราชการ ใช้จดหมายรับรองการทำงาน จากบริษัท

หรือ หน่วยงานราชการ ระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลา หยุดงาน

– สำหรับผู้ที่เป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้หนังสือ รับรอง สถานะการเป็น นักเรียน

หรือนักศึกษา สลิปเงินเดือน 3 เดือนล่าสุด (ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไร)

10.หนังสือหรือจดหมายเชิญจากบริษัท หรือหน่วยงาน ในประเทศฝรั่งเศส (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

11.ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)

รายละเอียดเพิ่มเติม คลื๊ก : ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า  4,800 THB รวมค่าบริการแล้ว  ณวันที่ 25Apr 2016

 

 

รายละเอียดการติดต่อ บริษัท ราชพฤกษ์ ทราเวล จำกัด
โทร. 02-2120748, 02-2125475, 02-2125478
sales@ratchapruektravel.com